Microsoft Viva tukee työntekijäkokemuksen johtamista

Työntekijäkokemus on avain sitoutumiseen ja tuottavuuteen. Tässä postauksessa tarkastelemme, kuinka työntekijän tunteet ja asenteet vaikuttavat heidän panokseensa organisaatiossa sekä miten moderni digitaalinen alusta, kuten Microsoft Viva, voi tukea ja parantaa yrityksen johtamista ja työntekijäkokemusta.

Työntekijäkokemus vaikuttaa sitoutumiseen ja tuottavuuteen

Työntekijäkokemus kuvastaa henkilön kokonaistunnetta työnteosta yrityksessä. Se, mitä ja miten ihminen tuntee, vaikuttaa suoraan hänen asenteeseensa sekä siihen, miten hän suhtautuu eri tilanteisiin ja asioihin. Nämä tunteet puolestaan vaikuttavat välittömästi siihen, miten hän käyttäytyy, puhuu, osallistuu tai vaikkapa elehtii. Tämä tuntemusten ja käyttäytymisen kirjo voi liiketoiminnan kannalta olla joko tuottavaa tai tuottamatonta. Miten sinä voit johtajana vaikuttaa henkilökuntasi motivaatioon ja sitoutumiseen, jotta he pysyisivät tuottavien tunteiden parissa?

Johtajan tärkeimpiä kyvykkyyksiä ovat sekä yksilön että isommassa kuvassa koko henkilökunnan tunnekokemuksen johtaminen. Jokaisen aikuisen odotetaan hallitsevan omia tunteitaan sekä niiden aiheuttamaa käyttäytymistään, mutta se ei ole aina helppoa. Yksilötasolla mahdollisuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti omaan tunnekokemukseen, tai laajemmalla tasolla vallitsevaan tunnekokemukseen, voi kuitenkin olla hyvin rajoitettua riippuen omista kyvykkyyksistä, kokemuksista tai esimerkiksi organisaation rakenteesta.

Jo 1960-luvulla sitoutumista organisaatioon tarkasteltiin ajallisena johdonmukaisuutena käyttäytymisessä. Howard Beckerin mukaan sitoutuminen ilmeni työntekijän päätöksessä pysyä organisaatiossa tai lähteä siitä. Nykyään ymmärrys on laajentunut: sitoutuminen ei ole pelkästään lähtöherkkyydestä kiinni, vaan myös työntekijän tunneperäisestä sitoutumisesta organisaatioon ja sen arvoihin. Kysymys on siitä, mitä ja kuinka paljon yksilö on valmis panostamaan organisaatioonsa ja onko hän halukas menemään pidemmälle (”go the extra mile”), kuten tekemään ylimääräistä työtä projektin onnistumiseksi.

En syvenny tässä kirjoituksessa enempää aiheen syvään teoriapuoleen, mutta kannattaa tutustua esimerkiksi McKinsey Companyn tutkimustulokseen, jonka mukaan positiivisesta työntekijäkokemuksesta nauttivat työntekijät ovat 16 kertaa sitoutuneempia sekä 8 kertaa pysyvämpiä työntekijöitä kuin negatiivisen kokemuksen saaneet.

Myös Forbes on todennut aiheesta mielestäni osuvasti:

Tyytyväinen Työntekijä = Tyytyväinen Asiakas

Tyytymätön Työntekijä = Tyytyväinen Kilpailija

Digitaalinen työntekijäkokemus

Vaikka emme voi digitalisoida tai koneellisesti optimoida tunteita ja asenteita, digitalisaation keinoin voimme kuitenkin vaikuttaa niiden syntymiseen ja kehittymiseen. Digitaalisen työntekijäkokemuksen luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen tulee tapahtua yhtäaikaisesti organisaation strategian jalkauttamisen, henkilökohtaisten ja tiimien tavoitteiden saavuttamisen, jatkuvan palautteen keräämisen, laaja-alaisen päätöksenteon ja tehokkaan viestinnän kanssa. Digitaalinen työntekijäkokemus muodostuu pääasiassa digitaalisista ratkaisuista ja keinoista, jotka tukevat ja edesauttavat työntekijää suorittamaan tehtävänsä paremmin ja mielekkäämmin.

Microsoft Viva: digitaalinen työntekijäkokemusalusta

Microsoft Viva, joka julkaistiin vuonna 2021, on työntekijäkokemusalusta, joka pyrkii edesauttamaan osallistuvan ja tuottavan työvoiman syntymistä. Microsoftin mukaan se ”kokoaa työkalut ja sovellukset, joita yrityksesi tarvitsee viestintään, palautteeseen, analytiikkaan, tavoitteisiin ja oppimiseen yhdeksi yhtenäiseksi ratkaisuksi.” Mielestäni tässä määritelmässä, vaikkakin se on vain esittelyteksti, ei ehkä korosteta tarpeeksi sitä mahdollisuutta, joka Vivalla on tukea ja parantaa yrityksen johtamista.

Microsoft Viva koostuu tällä hetkellä yhdeksästä eri moduulista, joita voi käyttää kaikkia yhdessä tai valita tarpeelliset oman tilanteenne mukaan. Moduulit ja niiden tarkoitus on kuvattu lyhyesti alla:

Microsoft Vivan moduulit

Miten hyödyntää Microsoft Vivan mahdollisuuksia

Microsoft Viva on iso kokonaisuus, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia työntekijäkokemuksen kehittämiseen. Kaikkea ei onneksi tarvitse, eikä kannatakaan muuttaa kerralla. Digitaalisena alustana Microsoft Viva mahdollistaa ketterät ja nopeat kokeilut. Neuvon valitsemaan yhden ratkaistavan haasteen kerrallaan, esimerkiksi jonkin seuraavista:

  1. Koulutus ja työntekijän perehdytys (onboarding)
  2. Hyvinvointi sekä tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä (work life balance)
  3. Tiedon, osaajien ja tehtävien yhdistäminen (knowledge sharing)

Valitsin edelliset esimerkeiksi, koska niihin löytyy valmiiksi kuvatut Viva-ratkaisut, joista voi lähteä helposti liikkeelle. Sovelluksissa voidaan yhdistellä joustavasti Vivan eri moduuleita, kuten esimerkeissä, joissa hyödynnettiin 3-4 Vivan eri modulia.

Työntekijäkokemusta johdetaan esimerkillä

Työntekijäkokemuksen luomisessa johtajien aktiivinen osallistuminen ja esimerkin näyttäminen on keskeistä. Ei riitä, että asetetaan strategia paikalleen; se tulee myös jalkauttaa käytäntöön. Liiketoimintastrategian tavoin myös työntekijäkokemusstrategia vaatii johtajien sitoutumista ja aktiivista läsnäoloa. Mieti esimerkiksi tilannetta, jossa organisaatio ottaa käyttöön uuden viestintäkanavan, mutta johtajat eivät osallistu aktiivisesti sen käyttöön. Millaisen viestin se lähettää työntekijöille?

Lisätietoa

Me Futuriotilla autamme yritystäsi rakentamaan maailman parhaita työnteon kokemuksia ja saavuttamaan asetetut liiketoimintatavoitteet sitoutuneiden ihmistenne ansiosta. Meiltä saat sekä digitaalisen kyvykkyyden että valmennuksen Microsoft Vivan hyötyjen lunastamiseksi.

Miten Viva voisi kehittää sinun organisaatiosi työntekijäkokemusta? Ota yhteyttä ja jutellaan!

Petri Karjalainen, +358 40 559 5197, petri.karjalainen@futuriot.com